Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Tshul zhin ma yin pa yid la byed pa

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
A-Amitabha.jpg

Incorrect thinking/unhelpful attitude (tshul zhin ma yin pa yid la byed pa)

See Also