Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Spraṣṭavya-āyatana)
Jump to navigation Jump to search
Jvno1 500.jpg

རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད (Wyl. reg bya'i skye mched) Pron.: rekjé kyemché

Source

RigpaWiki:རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་