Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཕྱོགས་ཆོས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Phyogs chos)
Jump to navigation Jump to search
Nagarjuna-ui.jpg

ཕྱོགས་ཆོས (Wyl. phyogs chos) n. Pron.: chokchö

  • the reason must be a feature of the subject (pakṣadharma; ཕྱོགས་ཆོས, phyogs chos)
  • property of the position
  • དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་གྱི་སྟེང་དུ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས།

See Also