Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Narmadā

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
0fe.jpg


Skr. narmadā, Tib. rtse ’dzo’i chu bo - ‘river causing pleasure’, Mong. naγadun kögerün mörünriver giving fun and Joy’.