Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Lokattaravâda

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
1tik-4.jpg

The teachings of the Mahâsanghika School involved the doctrine of the "lokattaravâda" or "supramundane", transcendent Buddha.