Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


གཟུགས་ཁམས་གནས་རི་བཅུ་བདུན་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Buddha and monk.jpg

གཟུགས་ཁམས་གནས་རི་བཅུ་བདུན། (Wyl. gzugs khams gnas ri bcu bdun) n. Pron.: zuk kham né ri chudün

Further Information

Source

RigpaWiki:གཟུགས་ཁམས་གནས་རི་བཅུ་བདུན་