Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Gāthā)
Jump to navigation Jump to search
Bodhi Ajanta.jpg

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ། (Wyl. tshigs su bcad pa'i sde ) Pron.: tsik su chepé dé

Source

RigpaWiki:ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ་