Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Deshyin shegpé nyingpo

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tq8x.jpg

Essence of the Thus Gone (Skt. tathāgatagarbha; Tib. deshek nyingpo; Tib. དེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་, Wyl. de gshegs snying po or དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་, deshyin shegpé nyingpo)

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted