Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Catalogue du rNying-ma bKa'-ma

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Kri0016.JPG
Ead-and-.jpg
DIPLOcxMAS.jpg
Nanam Dorje Dudjom114.jpg
3402 n.jpg
Stupa-rainbow.jpg
010-2.jpg
47aramita sm.jpg
21.0cx - 1.jpg
BeX -ghje.jpg
C7189b0 z.jpg
22.jpg
29ukkkphics.jpg
Mindfulness.jpg
Blre.lotus.jpg
Kuh0186.JPG
03bd.jpg
10nmbm6 n.jpg
Url-fd.JPG
BuddhistggNuns.jpg
Kri0021.JPG
HUtCc.jpg
102hjkh.jpg
Simhamukah365.jpg
Kri0017.JPG
Catalogue du rNying-ma bKa'-ma

Volume 1

sKyabs 'gro yan lag yan lag drug pa. De'i 'grel pa zin ma ti ka. So sor thar pa'i mdo rtsa sDom rgyun mkhan brgyud rnam thar De'i kha skong So thar don brgyud gsol 'debs Lo chen Dharmaßr¥'i rnam thar Khyim pa rjes 'dzin so thar sdom pa'i cho ga Rab byung gi gzhi'i cho ga Lo ming ri'u mig sDom pa 'bul chog bSlab pa yongs su sbyong ba gzhi gsum gyi cho ga dus brjod re'u mig Byang chub sems kyi mdo sdus pa tshigs su bcad pa Shes rab snying po'i mdo bam po gcig pa Byang chub sems sdom brgyud Theg chen dbu ma lugs kyi sems bskyed kyi cho ga De'i 'gres byang rJes gnang drGyud 'debs bsNyen yig bsGom bzlas rgyun khyer

Volume 2 (Bya rgyud) [Divers textes rituels]

Volume 3 (Mahâyoga)

Sangs rgyas mnyam sbyor gyi rtsa rgyud brGyud 'debs sGrub thabs dKyil 'khor gyi cho ga dBang chog sGrub khog pra khrid bDud rtsi yon tan gyi skor la | Dam rdzas bdud rtsu'i sgrub thabs De'i zin bris sMan sgrub mdor bsdus Zhi khro'i dza pa (pra ?) byang

Volume 4 (Mahâyoga)

gShin rje gshed kyi skor la | 'Jam dpal rtsa rgyud | De'i bklag thabs Kha thun nag po'i gzhung pod brGyud 'debs sGrub thabs dKyil chog dBang

Volume 5 - Mahâyoga: gShin rje gshed dmar

gShin rje gshed dmar gyi gzhung pod stod cha nang gses chos tshan nyer bdun dkyus gcig tu bzhugs pa

Volume 6 - gShin rje gshed dmar / gDong drug

gShin rje gshed dmar gyi gzhung pod smad cha nang gses chos tshan nyer gsum dkyus gcig tu bzhugs pa brGyud 'debs Las byang dKyil chog Phrin las rdo rje rtse brgya pa rJes snang rGyun khyer gDong drug gi skor la | brGyud 'debs Las byang dKyil chog dBang chog.

Volume 7 - Phur pa rgyud lugs

Chos 'byung sTong las spyi chings brGyud 'debs sGrub thabs Dza pra bskul bsNyen pa'i las byang mNgon rtogs bsdus pa rGyun khyer Tshe sgrub Dam can mchod bskul Nyu le skrod pa'i sgos bskul dBang chog bDag 'jug bsNyen yig Byug bdug brab gsum sMad las ngan sngags nye bsnyen Nye bsnyen phrin las lHa dbye bskul Nye bsnyen gyi man ngag Zor las mNan pa Zhi ba'i snyin sreg Drag po'i sbyin sreg Phur srung lcam dral gyi gnad yig Las tshogs Yan lag brgyad 'grel bDud rtsi gsang nan gyi 'grel pa bsKyed rim gyi dogs sel

Volume 8 - Mahâyoga : Phur pa Rong zom lugs

dPal rDo rje phur pa Rong zom lugs kyi gzhung pod nang gses chos tshan zhe gcig dkyus gcig tu bzhugs pa brGyud 'debs Las byang dKyil chog dBang chog gzhung pod las khol phyungs Khro bcu dbang gi 'gres byang

Volume 9 - Phur pa Rogs lugs (Mahâyoga)

Rogs phur gyi gzhung pod nang gses chos tshan bzhi dkyus gcig tu bzhugs pa De'i 'grel pa brGyud 'debs sGrub thabs las byang sGrub khog sMad las dBang chog

Volume 10 : Phur pa (Mahâyoga)

Phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu'i skor la | rTsa rgyud De'i 'grel pa Phur 'grel 'bum nag gi skor la | 'bum nag gzhung pod chos tshan brgyad la nang gses le tshan gya lnga dkyus gcig tu bzhugs pa brGyud 'debs bDag nyid nyung bsdus sMad las dBang chog

Volume 11- Mahâyoga: rDor sems sgyu 'phrul drwa ba

rDo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba rtsa ba'i rgyud rGyud bklag thabs rGyud chad thabs sGyu 'phrul zhi ba'i skor la | brgyud 'debs sGrub thabs Las byang dKyil chog sNgags byang dBang chog Zhi ba'i sbyin sreg Lung lugs Tshe dpag med kyi skor la | brgyud 'debs sGrub thabs Phrin dbang Tshe'i rnam bzhag

Volume 12 (Mahâyoga)

sGyu 'phrul khro bo'i skor la | brGyud 'debs. sGrub thabs Las byang dKyil chog dBang chog Zhi ba'i sbyin sreg Khro 'chams kyi brjed byang mChod gar sNying po'i don khrid gZhal yas khang gi rnam bzhag De'i 'grel pa dBang gi rgyug byang lhan thabs

Volume 13 : Mahâyoga - Na-rag dong sprugs etc.

Na-rag dong sprugs kyi skor la | Dri med gshags rgyud brGyud 'debs Khrom sprugs kyi cho ga De'i lhan thabs Padma brgya ldan gyi cho ga Phyag gi bkol byang Phyag rgya gcig pa'i sngon 'gro bla ma'i rnal 'byor rGyun khyer Khrid yig dBang chog Zhi ba'i sbyin sreg Zhi sreg snying por dril ba gShin po rjes 'dzin Drag dmar bka' ma 'O bran lugs kyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa bKa' brgyad rdzong 'phrang gi skor la | brGyud 'debs Phrin las chog khrigs dBang chog

Volume 14 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i dbang gi spyi don brGyud 'debs sGrub thabs De'i lhan thabs dKyil chog sGrub khog rGyun khyer

Volume 15 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i skor la | 'Dus pa mdo'i dkyil 'khor rnams kyi sgrub thabs nang gses le tshan bcu gnyis rTsa dkyil las byang khol bton Cho ga'i zur 'debs nang gses le tshan drug Las bzhi'i sbyin sreg nang gses le tshan bzhi De'i 'phros don Dam rgya 'ching tshul Las rgya khol phyungs sNgags rgya gSal shing zur bkol

Volume 16 (Anuyoga)

'Dus pa mdo'i skor la | 'Dus pa mdo'i dbang chog nang gses le tshan bcu gcig la | dBang gi bsnyel tho

Volume 17 - Sems sde Kun byed rgyal po'i rgyud Sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces btus nang gses le tshan bdun pa - sPrang po Nam mkha' rdo rje. brGyud 'debs dBang chog

Volume 18 - rDzogs chen klong sde

Klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces btus Klong sde'i gzhung pod stod cha nag gses le tshan bco lnga Volume 19 - rDzogs chen klong sde Klong sde'i gzhung pod smad cha nag gses le tshan brgyad bcu brGyud 'debs Cho ga rgyas pa mNgon rdzogs rgyal po'i phrin las dBang chog

Volume 20 - rDzogs chen man ngag sde

'Das rjes dang zhal chems rGyud bcu bdun gyi dbang chog Khrid yig rJes 'brel rgyud kyi bstan srung skor la | Legs ldan sgrub thabs rgyas pa 'Bring po bsdus pas dbang chog bcas mTshon cha gtad pa'i sur byang Tshogs bdag khams byon ma'i mngon rtogs De'i sngags sgrigs mJug chog Gab thig sKong bsdus dang mnga' gsol dBang chog mKhon lugs Gur mgon sgrub dbang Trakshad sgrub thabs khag bzhi rjes gnang dang bcas pa sTag zhon sgrub thabs dbang bcas Beng gi sgrub thabs dbang bcas E ka dza ti sde bdun nam sde lnga'i sgrub thabs sbang bcas Re ti'i sgrub thabs dbang bcas rNam sras phyi sgrub dbang bcas Nang sgrub dbang bcas gSang sgrub dbang bcas Yang gsang gi sgrub pa rjes gnang bcas Srog gtad kyi bka' bsgo

Volume 21

Thig tshon gyi bya ba Rab gnas gTong thun gTong thun bsdus pa rDzas brgyad dang sna bdun 'bul ba'i zur byang Rab gnas lag len Cha gsum brGya bzhi bSangs kyi cho ga mNol gsang De'i spyi chings Bla bslu De'i 'gres byang Zlog byang Bla bslu 'chi bdag g.yul rgyal De'i zin bris dBang bshad dper brjod Bar do'i chos bshad Yan lag brgyad pa'i bgrel pa Byin 'bebs 'grel pa rGyud lung man ngag gi gshags 'grel sKong gi bshad pa sMon lam De'i 'grel pa Tshig bdun gsol 'debs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor 'Phags pa bkra shis brgyad pa tshigs su bcad pa Tshig bdun gsol 'debs kyi rnam bshad padma dkar po bsTan rgyas smon lam bKra shis

Volume 22

Sher snying gi 'grel pa rNam 'joms rnam bshad rNam 'joms mchan 'grel mTshan brjod 'grel pa. dGa' rab rdo rje. mTshan brjod 'grel pa. Padmasambhava. De'i khog dbub bsdus don. mTshan brjod 'grel pa. Vimalamitra.

Volume 23

gSang ba'i lam rim chen mo - Sangs rgyas gsang ba. Lam rim chung ngu - ibid. Man ngag lta phreng - Padmasambhava. De'i 'grel pa - Rong zom. Yang 'grel - 'Jam mgon [[[Mi pham]] ?]. lTa rim - sKa ba dPal brtsegs. Ma mo gsang ba'i las thig - Padmasambhava. gSang 'grel spar khab - sGeg rdor.

Volume 24 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Slob dpon Seng ge'i 'od.

Volume 25 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Rong zom.

Volume 26 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa phyogs bcu'i mun sel - Klong-chen rab-'byams.

Volume 27 - gSang snying

gSang snying spyi don. Klong-chen rab-'byams. bsDus don - Klong-chen rab-'byams. gSang snying spyi don - Mi pham. bShad rgyud bla ma'i gsol 'debs.

Volume 28 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - g.Yung ston. Khog dbub sgrol ma ba - bSam 'grub rdo rje.

Volume 29 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - sNgags 'chang Nam mkha' rin chen. Première partie.

Volume 30 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - sNgags 'chang Nam mkha' rin chen. Deuxième partie.

Volume 31 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Mi bskyod rdo rje.

Volume 32 - gSang snying

gSang snying gi 'grel pa - Lo chen Dharmashrî. De'i spyi don yan gyi bshad pa'i zin bris - Rab 'byams pa Chos grags.

Volume 33 - gSang snying

gSang snying gi spyi don - Lo chen Dharmashrî, première partie.

Volume 34 - gSang snying

gSang snying gi spyi don - Lo chen Dharmashrî deuxième partie.

Volume 35 - gSang snying

gSang snying spyi don - Padma 'gyur med rgya mtsho gSang snying spyi don - Ka˙ thog 'Gyur med tshe dbang mchog grub gSang snying spyi don - rDo grub 'Jigs med bstan pa'i nyi ma

Volume 36 - gSang snying

dPal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa zab don sgo brgya 'byed pa'i lde'u mig. [commentaire très récent ? Dans le colophon, Düdjom Rinpoché est mentionné... À revoir.]

Volume 37 - sDom gsum

sDom gsum rnam nges - mNga ris pan chen Padma dbang rgyal. De'i 'grel pa - Lo chen Dharmashrî.

Volume 38 - Yon tan mdzod

Yon tan mdzod - 'Jigs med gling pa De'i 'grel pa - mKhan chen Yon tan rgya mtsho. Première partie.

Volume 39 - Yon tan mdzod

Yon tan mdzod kyi 'grel pa - mKhan chen Yon tan rgya mtsho. Suite.

Volume 40

Yon tan mdzod kyi 'grel pa - mKhan chen Yon tan rgya mtsho. Fin.

Volume 41 - Anuyoga [en double]

'Dus pa mdo'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa (dKyil 'khor rgya mtsho' 'jug ngogs). Rig 'dzin Padma phrin las.

Volume 42 manque

Volume 43 - Anuyoga

'Dus pa mdo'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa - Rig 'dzin Padma phrin las.

Volume 44 - Bi ma snying thig

Zab pa pod bzhi'i kha byang nang gses can gSer yig can snga ma gSer yig can phyi ma Zangs yig can nang gsas dang bcas pa Phra yig can nang gses dang bcas pa Dung yig can

Volume 45

g.Yu yig can Man ngag nges pa Man ngag dum dum khrigs pa sNying thig lo rgyus chen mo Volume 46 - Bi ma snying thig 'Das rjes gsum gyis dbu drangs pa'i nang gses can Tshig don bcu gcig pa Bla ma zhang gi rnam thar Seng ge rgyab pa'i rnam thar Grub chen Me long rdo rje'i rnam thar Rig 'dzin Ku ma rå dza'i rnam thar Kun mkhyen chen po'i rnam thar 'Od gsal rang grol gyi rnam thar Sangs rgya dbon po'i rnam thar Grags pa rgya mtsho'i rnam thar

Volume 47 - Yang dag

Yang dag gsang 'grel chen po. O rgyan gyi Slob dpon Padma kara. Yang dag gi tshig 'grel mdor bsdus. Mi pham.

Volume 48

gSang snying 'grel pa nyi ma'i snying po - bKa' mchims phu ma Guru Padma rgyal po. Première partie.

Volume 49

gSang snying 'grel pa nyi ma'i snying po - bKa' mchims phu ma Guru Padma rgyal po. Deuxième partie.

Volume 50

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - gNubs chen Sangs rgyas ye shes (première partie).

Volume 51

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - gNubs chen Sangs rgyas ye shes (suite et fin).

Volume 52

'Dus pa mdo'i khog dbub Yang khog dbub bsDus don dKa' 'grel sKu bzhi'i gleng 'grel 'Chad thabs bsNyen yig sGyu 'phrul zhi ba'i bsnyen yig Khro bo'i bsnyen yig

Volume 53

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan Nus ldan. Vol. I.

Volume 54

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan Nus ldan. Vol. II.

Volume 55

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan Nus ldan. Vol. III.

Volume 56

mDo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa - mKhan Nus ldan. Vol. IV.

Volume 57

sKyabs 'gro yan lag drug pa'i 'grel pa - dPal gyi seng ge. De'i lung sbyor Yang lung sbyor sPyi don brGyud 'debs bKlag thabs sKyabs gnas gsal gdab bsTod phyag dang dkon mchog rjes dran sMon lam nyi shu pa dKon mchog rjes dran gyi bsdus don

Volume 58

sDom gsum rnam par nges pa'i 'bru 'grel - bDud 'joms rin po che. sNga 'gyur bstan pa rgyas pa'i smon lam.

Volume 59 - Bya rgyud

mDo sde las btus pa'i sMan bla'i gzungs chog. Slob dpon Bodhisattva. sMan bla'i mdo chog bsdus pa. mKhyen brtse. Shes grub mchod rten. mChod rten rgya rtsa'i cho ga gzhung dang mchod 'bum. Zhi [-ba] mtsho. Dri med rnam gnyis kyi mchod rten nyer mkho. bShad sgrub chos kyi nyi ma. Yum chen dbang bsdus. dPal chen bsdus pa rtse. gZa' yum sgrub mchod. Padma mdo sngags bstan 'dzin. gZa' yum dbang bskur. Ngag dbang legs grub.

Volume 60

'Jam dpal zhi ba'i rgyud kyi brgyud 'debs bGegs bskrad srung 'khor rGyud lugs 'Jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog sgrub Yang gsang tshe yi sgrub pa 'chi med rdo rje srog grub bsTod pa byin rlabs gter chen 'Jam dpal gyi tshogs mchod bsKang ba nor bu'i phreng ba 'Gres byang 'Jam dpal yang gi sgrub thabs dang 'brel ba'i smon lam byin rlabs sprin chen dBang gi rim pa bDud rtsi sgron ma gsal ba sNga 'gyur snying lugs bla ma brgyud pa'i gsol 'debs gzhan phan mtha' yas sGyu 'phrul brgyud 'debs rDor sems sGyu 'phrul zhi ba'i sgrub thabs gSang snying sgyu 'phrul khro bo'i sgrub thabs Drag dmar 'O bran lugs brgyud 'debs Drag dmar 'O bran lugs kyi sgrub thabs 'Dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs 'Dus pa mdo'i rgyun khyer nyer bsdus dpag bsam snye ma dPal ldan 'dus pa chen po'i mdo yi chu bo bzhi rdzogs kyi dbang bskur ji ltar bya ba'i las tho

Volume 61 - Anuyoga

'Dus pa chen po'i mdo'i sgrub khrigs bzhin dbang byang lag len. mKhas pa Glan bSod nam.

Volume 61 - Anuyoga

'Dus pa chen po'i mdo'i sgrub khrigs bzhin dbang byang lag len. mKhas pa Glan bSod nam. [Il y a deux vol. 63, gu et ngu; en fait le vol. gu ne porte pas de n°; je ne l'ai pas noté ici mais il est bien là, 62 bis].

Volume 63 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga)

Nyer mkho mDo sgyu sems gsum gyi dbang gi sa bcad dBang don bdud rtsi'i chu rgyun Bum bskyed Bla ma brgyud pa'i gsol 'debs lHa mi theg pa'i them skas Nyan thos kyi dbang gi them skas Rang sangs rgyas dbang gi them skas Byang chub sems dpa' dbang gi them skas

Volume 64 - Anuyoga

dMyal ba'i mDo dbang rtsa ba'i dal don

Volume 65 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga) - première série.

Kri ya dbang gi them skas Yo ga dbang gi them skas sGyu 'phrul zhi ba'i dbang gi cho ga 'Dus pa mdo'i dbang chog mDo dbang gi khro bo'i mngon rtogs. [manquant]

Volume 66 - rMog ston rDo rje dpal gyi gsung mDo dbang khams lugs (Anuyoga)

sGyu 'phrul khro bo dbang gi cho ga Sems sde bco brgyad kyi dbang gi cho ga dngos grub len pa'i cho ga

Volume 67 - bKa' brgyad bka'-ma rdzong-'phrang

rDzong-'phrang srog gsum gyi chings kyi man ngag

Volume 68 - Mahâkala

dPal mgon nag po dur khrod mngon par rol pa mtshon cha 'khor lo'i rgyud Dur khrod mngon par rol pa mtshon cha 'khor lo'i sgrub thabs dKyil 'khor bdun pa'i rim pa Ye shes lha bsnyen bsgrub dang 'jig rten dregs pa'i bzhi rim las sbyor dPal mgon po legs ldan ljang sngon drag po'i dbang chog drag po'i rjes gnang dang bcas pa

Volume 69

bSam gtan phyi ma'i rgyud don rnam par bshad pa rig 'dzin pa'i yid kyi 'dod 'jo - Mi pham. Bya spyod kyi sngags bsgrub pa'i tshul gnad mdor bsdus - Mi pham. Sangs rgyas mnyam sbyor gyi rgyud kyi dka' 'grel - Rong zom Chos bzang.

Volume 70

Yang dag grub pa'i rnam bshad gsang 'grel chen mo'i don bsdus rab gsal - Mi pham. Dur khrod khu byug rol pa'i rgya cher bshad pa... - mTsho skyes rdo rje. mTshan brjod 'grel pa rnam gsum bshad pa - Rong zom.

Volume 71 - gSang snying

mTshan nyid dang rgyud thams cad kyi spyi | de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba snying po glegs bam dang po (gSang snying mchan 'grel). dBus ston pa Ye shes rdo rje.

Volume 72 - gSang snying

mTshan nyid dang rgyud thams cad kyi spyi | de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba snying po glegs bam gnyis pa (gSang snying mchan 'grel). dBus ston pa Ye shes rdo rje. 547 pp. Il y a un brgyud rim à la fin du volume qui permettrait de situer l'auteur.

Volume 73 - gSang snying

dPal gSang ba'i snying po'i 'grel pa spar khab kyi mchan 'grel nyi ma'i 'od zer. Nam mkha" dpal.

Volume 74 - gSang snying

gSang snying rgyud 'grel nor bu'i sgron me - Tsha lo Rin chen rnam rgyal. sGyu drwa'i mchan 'grel nyi zla'i snying po - gZhan phan. gSang snying gtan tshig rnams kyi zin tho - dGe rtse 'Gyur med bsTan pa rnam rgyal. gSang snying dka' gnad bsdus don - Chos 'grub.

Volume 75 - gSang snying

gSang snying dogs gcod lung rig rdo rje'i rol rtsed gSang snying spyi don gtan 'bebs thal 'gyur rig pa'i sgo 'byed - Dharmakîrti. rDo rje theg pa'i man ngag lam rim rin chen rnam bkod... - rTogs ldan Shâkyavajra.

Volume 76

rDo rje theg pa'i man ngag lam rim rin chen rnam bkod. Sangs rgyas gsang ba. Lam rim 'grel pa. sNar ston Seng ge 'od. Lam rim dka' 'grel lam mchog gsal sgron. Rog ban Shes rab 'od. rNal 'byor chen po'i rgyud kyi de kho na nyid snang ba'i rgyan. Jo sras dSod nams dpal.

Volume 77

Thugs thig man ngag rMa Rin chen mchog gis bsgyur ba. Man ngag thugs 'grel nyi ma'i 'od zer. Nam mkha' rgyal mtshan. Thugs kyi theg pa'i 'grel bshad rin chen sgron ma. Nam mkha' dpal. Thugs thig bsdus don. Nam mkha'i dpal.

Volume 78

Lam rim rin chen rnam bkod kyi 'bru 'grel sGyu drwa'i lam chung 'bru 'grel. Œuvres de rGyal sras 'Gyur med rdo rje.

Volume 79

sGyu 'phrul lam 'grel mu tig phreng ba. Ka˙ Ye shes rgyal mtshan, vol. I.

Volume 80 - sGyu drwa

sGyu 'phrul lam 'grel mu tig phreng ba. Ka˙ Ye shes rgyal mtshan, vol. II.

Volume 81 - sGyu drwa

sGyu drwa'i lam 'grel rin chen chu dwangs. Ka˙ Nam mkha' dpal. vol. I.

Volume 82 - sGyu drwa

sGyu drwa'i lam 'grel rin chen chu dwangs. Ka˙ Nam mkha' dpal. vol. II.

Volume 83 - rDor sems sgyu drwa

rDor sems sgyu drwa'i rgyud 'grel dang sgrub thabs phra mo'i dkar chag. Lo chen Dharmashrî. gSang snying 'grel chung. Vimalamitra. 'Phags pa thabs kyi zhags pa padmo'i 'od kyi phreng ba rDor sems sgyu drwa'i rgyud gsang snying spyan 'grel. [ces deux textes ne portent pas de nom d'auteur dans le colophon].

Volume 84

Khog gzhung gsal sgron. Vimalamitra. sGyu drwa rin chen 'od snang. La shan lta ba'i sgron me. Slob dpon bZhad pa rdo rje. De'i bsdus don La shan lta ba'i sgron me'i 'grel pa. 'Jam dpal bshes gnyen phyi ma. g.Yu'i thang ma skas dgu. mGon po Klu. mTshan nyid sgon ma. Shes rab spyan 'byed man ngag. Vimalamitra. Thugs kyi sgo lcags. Shrî Singha. dKyil chos mdor bsdus. Thig gi Pindârtha. Sangs rgyas gsang ba. Sems bskyed cho ga. Jinamitra. bSre ba'i tho byang. Vimalamitra. sGyu drwa rdo rje'i las rim. sGeg rdor. sGyu 'phrul khro bo'i dbang sgrub. Tshon thob. dBang don nges 'byed. sGyu drwa'i dbang gal. Sangs rgyas gsang ba. dBang gi gal 'grel. rDo rje gro lod. Zhi khro'i gtor dbang. sGyu drwa'i ye shes lhan skyes snang ba. sGyu drwa thugs thig. sGeg rdor. sGyu 'phrul 'jam thig. gSang thig man ngag. 'De'i 'grel pa. dBang gcig car du 'jug pa. bDe chen phyag rgya'i man ngag. Vimalamitra. rNam gsum bshags pa. dPal dbyangs. rDo rje rgyal po'i bshags pa. dPe chung rang gnas. Dur khrod bde gsal (?). Lung bzhi'i rtsa tshig. gNas lung chen mo tho yig. Vimalamitra. gNas lung gi dkyil 'khor 'bri lugs. Man ngag gnas chog. Man ngag gi rim pa mdor bsdus. Slob dpon Padma.

Volume 85 - sGyu-'phrul man-ngag

gNas kyi lung phran bcu drug (gNas lung bcu drug). Vimalamitra. pp. 3-63. sByin sreg gal 'gags. Vimalamitra ? sGyu drwa'i sbyi sreg. Vimalamitra ? sByin sreg nor lugs. Vimalamitra ? sGyu drrwa'i ro sreg. Vimalamitra ? sKu gdung las phreng. Vimalamitra ? Rab gnas - Ho ma - lu gu rgyud - rdzas - 'jug pa'i las. Vimalamitra. Rab gnas. rGyal ba bzang po. gNas kyi gegs sel. Dri med zla shar. Zhi khro las kyi gal phreng. Nam (mkha' ?) snying (po ?). Man ngag rnams bkod. gZhan phan chos (kyi) blo (gros). Rim drug. sGeg (pa'i) rdo (rje). Rim drug 'grel pa rin chen 'phra bkod. Vimalamitra. sGyu drwa'i man ngag rim gsum. gSang snying rim gnyis. Indrabhuti. sGyu 'phrul me long 'od phreng. Vimalamitra. Yo ga'i gzhung rgyud phyi nang mdor bsdus. Stiramati ( !). sGyu 'phrul drwa ba'i lam de kho na nyid nges par bsdus pa. Vimalamitra.

Volume 86

Rang gnas rgyal po 'grel pa. Vimalamitra. sGyu 'phrul khro bsdus sgrub thabs. Sangs rgyas gsang ba. sGyu 'phrul tshogs 'khor thugs sgrub. Phyag rgya bsam gtan. sPyod sbyong bsam gtan. Œuvres de Vimalamitra. Rin drwa mngon rdzogs. Man ngag gsal sgron. gTor lung. Padmasambhava. Cha gsum sgom phreng. Ru khu grong dPal 'byor. bsTan snying rig sgron. Vairocana. 'Phrul gyi me long dgu skor. gNyags Jñâna. Thugs kyi sgron ma. lTa ba'i yang sgron. rNal 'byor spyod lugs nges don sgron ma. Œuvres de gNyan dPal dbyangs. sGyu 'phrul rgyas sgrub. sGyu 'phrul zhi 'bring sgrub thabs rin drwa. Œuvres de Vimalamitra. Zhi 'bring sgrub thabs rin phreng. sGyu drwa me long. Jñânajaya. sGrub thabs rin drwa bsdus pa. Sangs rgyas gsang ba. dNgos grub sgrub thabs. sGegs rdor. sGyu 'phrul khro bsdus sgrub thabs. Khro bo yang dag sgron ma. Vimalamitra.

Volume 87

gSang sngags lam rim 'grel pa rin chen phreng ba. mDo sngags thun mong lam rin chen spungs pa. Slob dpon Padma. Zhi ba lha rgyud. Zhi khro'i rgyud. Zhi rgyud 'grel. Khro rtog lha rgyud 'grel. Vimalamitra. Padma'i lam rim gyi lo rgyus.

Volume 88

Zhi ba rin chen drwa ba De'i bsdus don De kho na nyid snang ba dam pa rgyan mchan tig. Œuvres de Blo gros dpal. sGyu 'phrul zhi ba rin chen drwa ba'i mchan 'grel sGyu drwa'i khro bo dam pa rgyan gyi mchan tig. Œuvres de Chos kyi blo gros. Chos spyod mngon rtogs gleng gzhi

Volume 89 - Dam tshig

Dam tshig gsal bkra gSal bkra'i 'grel rnal 'byor mig sgron - gTsang ston rDo rje rgyal mtshan. gSal bkra'i bsdus don - Prajñåsi∫ha. gSal 'grel dag ldan gsal ba'i me long - Ye shes rgyal mtshan. sNgags kyi dam tshig rim bsdus - gTsang ston rDo rje rgyal mtshan. Dam tshig rnam bzhag - Phrin las bstan 'dzin.

Volume 90 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa - gZhan phan 'od zer, I.

Volume 91 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa - gZhan phan 'od zer, II.

Volume 92 - Sems sde

Byang sems kun byed rgyal po'i 'grel pa - gZhan phan 'od zer, III.

Volume 93 - Sems sde

rDzogs chen rtsal sprugs 'grel pa Khyung lding 'grel pa rDor sems nam mkha' che'i 'grel pa Klong yangs bde byams kyi 'grel pa Byang sems sgom pa'i 'grel pa rin chen sgron me rTse mo byung rgyal 'grel pa Man ngag srog 'khor 'grel pa Byang sems bde ba 'phra bkod 'grel pa Rin chen kun 'dus kyi 'grel pa rDo rje gzong phugs kyi 'grel pa Ye shes nam mkha' rgyal po'i don 'grel gSang sngags lung 'grel - gNyags Jñâna. Byang sems rdo la gser zhun Byang sems rdo la gser zhun gyi 'grel pa - 'Jam dpal gshes gnyen Byang bsgom rdo la gser zhun gyi mchan 'grel gsal ba'i sgron me - 'Jam dbyangs Blo gros rgya mtsho. A ti rnal sgongs kyi gzhung - Vimalamitra. A ti sa bcad. Volume 94 - Sems sde (A ro lugs) [en double]

bSam gtan nyams kyi sgron me. dGa' rab rdo rje. bSam gtan spyi 'grel. rDzogs chen spyi chings. lTa sgom spyod 'bras. Ces trois textes sont l'œuvre de Ka dam pa (bDe-gshegs?). rDzogs 'grel don gsal nyi ma. rDzogs chen gal gnad. Œuvres de gTsang ston rDo (-je) rgyal (-po). Zhal gdams sngon 'gro'i chos spyod. Man ngag nor bu 'jug sgo gsum pa. dGongs 'dod kun 'byung. gZhi lam 'bras gsum gyi snyan brgyud. Ngo sprod gdams ngag. Man ngag. Bla ma drug gi gdams ngag. Slob dpon bzhi'i gdams ngag. bSlab bya. dPe dgus gdams ngag. Shig gi bstan bcos. dGos 'dod 'byung ba. Khrid lugs gsal sgron. A ro ye shes kyi lo rgyus. bsGom khrid. Sems gnas bstan pa. Ngag don bzhi dril. Man ngag skor.

Volume 95 - Sems sde (A ro lugs, suite)

sTobs gsum man ngag bSam gtan man ngag Khrid kyi phyag bzhes sNyan brgyud don thems khrid kyi phyag bzhes Ye shes 'khor lo'i man ngag Lo rgyus bsdus don Man ngag sNyan brgyud Ye shes 'khor lo gtan dbab man ngag Man ngag rin spungs Man ngag snying gi gsal byed sTobs gsum gdams ngag bDud las rnam rgyal bDud las rnam rgyal man ngag Man ngag khyad par bdun gTum mo'i gdams ngag Dri ba Chos gos rnam gsum byin brlab Grus phye'i bgams ngag Mar khu'i bya thabs Volume 96 - Sems sde [en double] rDor sems nam mkha' che'i rtsa rgyud rDor sems nam mkha' che'i 'grel pa. mKhyen brtse'i blo gros. Rin chen gter gtad. dGa' rab rdo rje. gTer tig 'phrul gyi me long. mKhyen brtse'i blo gros.

Volume 97 - Klong sde : Se-ban 'Byung ldan

dBang klong mchan 'grel dKyil 'khor klong 'grel Dam tshig klong 'grel Phrin las klong 'grel lTa ba'i klong 'grel dGongs pa'i klong 'grel sPyod pa'i klong 'grel Sa lam klong 'grel 'Bras bu'i klong 'grel Pra khrid mchan 'grel Byang sems man ngag 'grel rGyan 'khor mchan 'grel Rim gsum mchan 'grel gSang sgron mchan 'grel gSang ba thugs sgron Don bzhi gtan dbab gyi 'grel.

Volume 98 - Klong sde - manque

Volume 99 - Klong sde

Rin rgyan - Shrî Singha Rin phreng Rin 'od - Œuvres de Se-ban 'Byung ldan sPyan 'byed man ngag - Se-ban 'Byung ldan rGyud ye shes gsang ba - Shrî Singha rGyud ye shes rdzogs pa Byang sems nyi zer - Ku [ma ra ?] dza, commentaire de Se ban.

Volume 100 - Klong sde

Kun bzang klong drug rgyud 'grel - Vimalamitra.

Volumes 101 (Klong sde?) manque

Volume 102 - Man ngag sde

sGra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel - Mañjushrîmitra, vol. I.

Volume 103 - Man ngag sde

sGra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel - Mañjushrîmitra, vol. II.

Volume 104 - Man ngag sde

Mu tig phreng rgyud 'grel Yi ge med pa'i rgyud 'grel - Vimalamitra

Volume 105 - Man ngag sde

sGron ma 'bar ba'i don bsdus sGron ma 'bar ba'i rgyud 'grel rGyud 'grel sgron me phreng bkod. Vimalamitra.

Volume 106

sDom gsum rnam nges 'grel pa rnam grol lam bzang. sTag bla Padma blo ldan.

Volume 107 - Man ngag lta phreng skor

Man ngag lta phreng bshad rgyud rin chen snang byed 'grel - gTsang ston rDo rje rgyal mtshan. lTa phreng mchan 'grel - 'Jam dbyangs blo gros rgya mtsho. bKa' brgyad spyi don rnam bshad - Mi pham

Volume 108 - manque [pourrait être le bSam gtan mig sgron, placé en ce point]

Volume 109 - mDo dbang

Bla brgyud rnam thar ngo mtshar dad phreng - Padma phrin las gNubs chen bla sgrub - Padma las 'brel rtsal gNugs chen bla sgrub khrid yig.

Volume 110 - Klong gsal

mKha' 'gro thams cad kyi snying khrag klong gsal 'bar ma nyi ma'i gsang rgyud - pp. 1-249. mKha' 'gro ma'i gsang thig klong gsal 'bar ma'i gsang rgyud | gsang sngags gnad mdzod chen mo las | Bar do gsang skor bla na med pa'i skor | (140 pp.) Theg pa'i mthar thug | lta ba'i yang rtse | mkha' 'gro gsang thig | klong gsal | kun tu bzang moi'i | dgongs pa 'bar ma | nyi ma'i gsang rgyud dbang bzhi | bya rgyud chen mo | (180 p.) sByor bde rnams kyi sdeb yig - 25 pages. dGra bo gsod pa mtshon cha thog gis 'khor lo - 35 pages.

Source

http://s.arguillere.over-blog.com/pages/Catalogue_du_rNyingma_bKama-1361587.html