Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Bhāvanā mayaṃ puññakiriyavatthu

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Nt-flag-hang.jpg

One of the three bases of merit (Pali: puññakiriyavatthu)

mental development (Bhāvanā mayaṃ puññakiriyavatthu)

See Also