Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Bandhumatī

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Brain-mind-pic.jpgBandhumatī

1. Bandhumatī. The city of birth of Vipassī Buddha. J.i.41; Bu. xx. 23; D.i.7, etc.

2. Bandhumatī. Wife of King Bandhumā and mother of Vipassī Buddha. J.i.41; Bu.xx.23; D.i.7, etc.

3.Bandhumatī. A river near Bandhumatī. SNA.i.190.

Source

http://www.palikanon.com/english/pali_names/b/bandhumatii.htm