Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Adbhūtadharmaḥ)
Jump to navigation Jump to search
Afgha dified.jpg

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ། (Wyl. rmad du byung ba'i chos kyi sde ) Pron.: medu jungwé chö kyi dé

Source

RigpaWiki:རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་