Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
U med.jpg

སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ། (Wyl. spyod rgyud kyi theg pa) n. Pron.: chögyü kyi tekpa

Further Information

Source

RigpaWiki:སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་