Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


སྣའི་དབང་པོ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Art-ds-sd.jpg

སྣའི་དབང་པོ (Wyl. sna'i dbang po) Pron.: né wangpo

  • རང་གི་བདག་འབྲས་སྣའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྭང་བ།
  • Skt. घ्राणेन्द्रियम्, ghrāṇendriya, Pron.: ghranendriya. From Sanskrit: the organ or sense of smell

Source

RigpaWiki:སྣའི་དབང་པོ་