Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


སེམས་ཙམ་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
R Preiss.jpg

སེམས་ཙམ་པ (Wyl. sems tsam pa) n. Pron.: semtsampa

Further Information

Source

RigpaWiki:སེམས་ཙམ་པ་