Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཐེག་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Guru-Rinpoche-104.jpg

ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཐེག་པ། (Wyl. shin tu rnal 'byor gyi theg pa) n. Pron.: shintu naljor gyi tekpa

Further Information

Source

RigpaWiki:ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཐེག་པ་