Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Anahata2.jpg

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། (Wyl. shin tu rgyas pa) n. Pron.: shintu gyepa

Source

RigpaWiki:ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་