Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Aksho4bhya s1.jpg

ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ (Wyl. lus kyi rnam par shes pa) Pron.: lü kyi nampar shepa

  • རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་ལུས་དབང་ལས་སྐྱེས་པའི་གཙོ་བོའི་རིག་པ།
  • Skt. कायविज्ञानम्, kāyavijñānam, Pron.: kayavijnanam

Source

RigpaWiki:ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་