Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རྩོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Datsani katuse osa8.jpg

རྩོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན། (Wyl. rtsom pa med pa'i phyir mi skye ba'i chos can) n. Pron.: tsompa mepé chir mi kyewé chöchen

Further Information

Source

RigpaWiki:རྩོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་