Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
A15402.jpg

Avatamsaka Sutra (The Flower Ornament Sutra, Tib. མདོ་མེ་ཏོག་རྣ་རྒྱན་ཕལ་པོ་ཆེ་ or simply, Tib. མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་)