Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


བར་དོ་སྤྱིའི་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱེད་པ་དྲན་པའི་མེ་ལོང་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search