Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


བདག་གཅིག་འབྲེལ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Nt-flag-hang.jpg

བདག་གཅིག་འབྲེལ (Wyl. bdag gcig 'brel) Pron.: dak chik drel

  • འབྲེལ་བ་གང་ཞིག ངོ་བོ་གཅིག་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་འདོར་བ། (བུམ་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ།)

Source

RigpaWiki:བདག་གཅིག་འབྲེལ་