Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
9 Buddhaghosa.jpg

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ (Wyl. de bzhin gshegs pa) n. Pron.: deshyin shekpa

Source

RigpaWiki:དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་