Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


གྲོ་བཞིན་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Avalok4itaus-IN.jpg

གྲོ་བཞིན (Wyl. gro bzhin ) n. Pron.: droshyin

Source

RigpaWiki:གྲོ་བཞིན་