Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁྱད་གཞི་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
R Preiss.jpg

ཁྱད་གཞི (Wyl. khyad gzhi) n. Pron.: khyé shyi

  • basis of predication
  • specific basis

Source

RigpaWiki:ཁྱད་གཞི་