Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
GuruNanak.jpg

ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས། (Wyl. khams sna tshogs mkhyen pa'i stobs ) Pron.: kham natsok khyenpé tob

Source

RigpaWiki:ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་