Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གྱོན་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Kuh0067.JPG

ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གྱོན་པ། (Wyl. kha ma bsgyur ba'i gos gyon pa ) Pron.: kha magyurwé gögyönpa

Source

RigpaWiki:ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་གོས་གྱོན་པ་