Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁ་དོག་ངན་བ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Afffffbrain.jpg

ཁ་དོག་ངན་བ། (Wyl. kha dog ngan ba ) Pron.: khadok ngenwa

Source

RigpaWiki:ཁ་དོག་ངན་བ་