Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀུན་ཤེས་པ་ཐེམ་པ་བྱེད་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Vaishravana45e.jpg

ཀུན་ཤེས་པ་ཐེམ་པ་བྱེད། (Wyl. kun shes pa them pa byed ) Pron.: kün shepa tempa jé

Source

RigpaWiki:ཀུན་ཤེས་པ་ཐེམ་པ་བྱེད་