Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Th ist Dress.jpg

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས། (Wyl. kun gzhi'i rnam shes ) n. Pron.: künshyi namshé

Source

RigpaWiki:ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་